ဆန္စက္

ကြၽႏု္ပ္တို႔၏ မိတ္ဖက္ ကုမၸဏီတခုတြင္ ဆယ္စုႏွစ္တခုတိုင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္လ်ွက္႐ွိေသာ ေဒၚခ်ဳိႏြယ္ဝင့္၏ မိသားစုပိုင္ ဆန္စက္လုပ္ငန္း ရိတ္သိမ္းရန္ႏွင့္ လုပ္ငန္းထပ္မံတိုးခ်ဲ့ရန္အတြက္  လိုအပ္လ်ွက္႐ွိပါသည္။ ေဒၚခ်ဳိႏြယ္ဝင့္၏ မိသားစု ပိုင္လုပ္ငန္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ေႂကြးမွီ ခ်ေပးႏိုင္သည့္ အေထာက္အထား ျပည့္စံုသျဖင့္ Daung Capital မွ လုပ္ငန္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ရန္အတြက္ ပူးေပါင္း အားျဖည့္ထားပါသည္။